Всичко за ваксината Comirnaty на Pfizer и BioNTech срещу COVID-19

ваксина

Какво представлява ваксината Comirnaty на Pfizer и BioNTech срещу COVID-19 и какво трябва да знаем за нея?

Ваксинацията в България започна на 27 декември 2020 г. – денят, в който Българската православна църква почита Св. Стефан, наричан стен като Стефанов ден. В момента в Блъгария е разрешена за извънредна употреба само една ваксина. Ето какво трябва да знаем за нея.

Ваксината на американския фармацевтичен гигант Pfizer и германската лаборатория BioNTech срещу COVID-19, регистрирана като Tozinameran и с търговското наименование Comirnaty, е от вида ваксини на базата на РНК. Какво представлява този метод?

Ваксината BioNTech/Pfizer се основава на технологията на молекулите на информационната РНК (иРНК). На предварително подготвена (синтетична) платформа иРНК, която е натоварена с генетичен материал от коронавируса, включена в липозоми (за по-голяма стабилност и антигенност), се стимулира в човешкия организъм синтез на вирусния антиген, който впоследствие предизвиква синтез на защитни противовирусни антитела и клетъчен имунитет. Това позволява на клетките да произвеждат безвредни фрагменти от вирусни протеини, които човешкото тяло използва за изграждане на имунен отговор с цел предотвратяване или борба с последваща естествена инфекция. Когато на дадено лице бъде поставена ваксина, клетките му ще прочетат генетичните инструкции и ще произведат фрагменти от „протеина с шип“, протеин на външната повърхност на вируса, който използва, за да навлезе в клетките на организма, да се възпроизведе и да причини заболяване. След това имунната система на лицето третира този протеин като чужд и произвежда естествени защитни елементи — антитела и Т-клетки — срещу него.

Великобритания първа в света одобри ваксината срещу COVID-19 на Pfizer/BioNTech на 5 декември 2020 г. Тя беше и първата одобрена ваксина в САЩ на 12 декември 2020 г. Ваксината на Pfizer и BioNTech получи одобрение също в Канада, Бахрейн и Саудитска Арабия. Eвропейската комисия разреши първата безопасна и ефективна ваксина срещу COVID-19, именно тази, разработена от BioNTech, произведена от Pfizer и съфинансирана от базирата в Шанхай китайска компания Fosun Pharma – Comirnaty, на 21 декември 2020 г. Разрешението следва положителна научна препоръка на Европейската агенция по лекарствата (EMA), основана на задълбочена оценка на безопасността, ефективността и качеството на ваксината, и става с одобрението на държавите членки. Франция одобри ваксината на Pfizer/BioNTech срещу COVID-19 на 24 декември 2020 г. и тя ще може да се използва от хора от 16-годишна възраст нагоре, гласи съобщение на френските власти.

Сред държавите, одобрили ваксината на BioNTech/Pfizer, са също Сърбия, Швейцария, Норвегия, Исландия, Гренландия, Израел, Мексико, Аржентина, Колумбия, Чили, Еквадор, Панама, Коста Рика, Кувейт, Йордания, Обединени Арабски Емирства, Катар, Оман, Ирак, Сингапур, Малайзия, Фарьорските острови, СЗО.

На 8 януари 2021 г. Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) препоръча продуктовата информация на Comirnaty да се актуализира, за да се обясни, че всеки флакон съдържа 6 дози от ваксината. За да се изтеглят шест дози от един флакон, трябва да се използват спринцовки с малък мъртъв (неизползваем) обем. Комбинацията от спринцовка и игла с малък мъртъв обем трябва да има неизползваем обем не по-голям от 35 микролитра. Ако се използват стандартни спринцовки и игли, може да няма достатъчно количество ваксина за изтегляне на шеста доза от флакон. Ако количеството ваксина, което остава във флакона след изтегляне на петата доза, не може да достави цяла доза (0.3 ml), медицинският специалист трябва да изхвърли флакона с неговото съдържание. Не трябва да се събират количества ваксина от няколко флакона, за да се получи цяла доза, а всяко количество неизползвана ваксина трябва да се изхвърли 6 часа след разреждането. Допълнителна информация за всички стъпки за използването на Comirnaty е налична в актуализираната продуктова информация, публикувана по-долу.

Каква е характеристиката на ваксината Comirnaty на Pfizer и BioNTech срещу COVID-19?

Това е характеристика на лекарствения продукт. Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Comirnaty концентрат за инжекционна дисперсия иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана)

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Това е многодозов флакон и съдържанието му трябва да се разреди преди употреба.

Eдин флакон (0,45 ml) съдържа 5 дози по 0,3 ml след разреждане.

1 доза (0,3 ml) съдържа 30 микрограма иРНК ваксина срещу COVID-19 (включена в липидни наночастици).

Едноверижна, 5’-кепирана информационна РНК (иРНК), произведена с използване на безклетъчна in vitro транскрипция от съответните ДНК-матрици, кодиращи вирусния S (spike)-протеин на SARS-CoV-2.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инжекционна дисперсия (стерилен концентрат)

Ваксината представлява бяла до почти бяла замразена дисперсия (pH: 6,9 – 7,9).

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания
Comirnaty е показана за активна имунизация за превенция на заболяването COVID-19, причинено от вируса SARS-CoV-2, на лица на възраст 16 и повече години.

Употребата на тази ваксина трябва да е в съответствие с официалните препоръки.

4.2 Дозировка и начин на приложение
Дозировка

Лица на възраст 16 и повече години:
Comirnaty се прилага интрамускулно след разреждане като курс от 2 дози (по 0,3 ml всяка) през интервал най-малко 21 дни (вж. точки 4.4 и 5.1).

Липсват данни относно взаимозаменяемостта на Comirnaty с други ваксини срещу COVID-19 за завършване на ваксинационния курс. Лица, на които е приложена 1 доза Comirnaty, трябва да получат втора доза Comirnaty, за да завършат ваксинационния курс.

Педиатрична популация:
Безопасността и ефикасността на Comirnaty при деца и юноши на възраст по-малко от 16 години все още не са установени. Налични са ограничени данни.

Популация в старческа възраст:
Не се налага коригиране на дозата при лица в старческа възраст ≥ 65 години.

Начин на приложение
Comirnaty трябва да се прилага интрамускулно.

Предпочитаното място е делтоидният мускул в горната част на ръката.

Не инжектирайте ваксината интраваскуларно, подкожно или интрадермално.

Ваксината не трябва да се смесва в една и съща спринцовка с други ваксини или лекарствени продукти.

За предпазните мерки, които трябва да бъдат взети преди приложение на ваксината, вижте точка 4.4.

За указанията относно размразяването, работата и изхвърлянето на ваксината вижте точка 6.6.

4.3 Противопоказания
Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост
За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Общи препоръки
Свръхчувствителност и анфилаксия
Има съобщения за събития на анафилаксия. Винаги трябва да има на разположение подходящо медицинско лечение и наблюдение в случай на анафилактична реакция след приложение на ваксината.

Препоръчва се внимателно наблюдение в продължение на най-малко 15 минути след ваксинацията. Не трябва да се прилага втора доза от ваксината на лица, получили анафилаксия към първата доза Comirnaty.

Реакции, свързани с тревожност
Във връзка с ваксинацията могат да възникнат реакции, свързани с тревожност, включително вазовагални реакции (синкоп), хипервентилация или реакции, свързани със стреса, като психогенен отговор към инжектирането с игла. Важно е да се вземат предпазни мерки, за да се предотврати нараняване от припадане.

Съпътстващо заболяване
Ваксинацията трябва да се отложи при лица, страдащи от остро тежко фебрилно заболяване или остра инфекция. Наличието на лека инфекция и/или невисока температура не трябва да става причина за отлагане на ваксинацията.

Тромбоцитопения и нарушения на кръвосъсирването
Както при други интрамускулни инжекции ваксината трябва да се прилага внимателно при лица, получаващи антикоагулантна терапия или лица с тромбоцитопения или някакво нарушение на кръвосъсирването (като хемофилия), тъй като при тези лица могат да възникнат кървене или образуване на синини след интрамускулно приложение.

Имунокомпрометирани лица
Ефикасността, безопасността и имуногенността на ваксината не са оценени при имунокомпрометирани лица, включително тези, получаващи имуносупресивна терапия.

Ефикасността на Comirnaty може да е по-ниска при имуносупресирани лица.

Продължителност на защитата
Продължителността на защитата, предоставяна от ваксината, не е известна, тъй като тя все още се определя в текущи клинични проучвания.

Ограничения на ефективността на ваксината
Както при всяка ваксина, ваксинацията с Comirnaty може да не защити всички ваксинирани.

Лица може да не са напълно защитени до 7-мия ден след втората доза от ваксината.

Помощни вещества:
Тази ваксина съдържа по-малко от 1 mmol калий (39 mg) на доза, т.е. може да се каже, че практически не съдържа калий.

Тази ваксина съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

Съпътстващото приложение на Comirnaty с други ваксини не е проучено.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност
Има ограничен опит от употребата на Comirnaty при бременни жени. Проучванията при животни не показват преки или непреки вредни ефекти, свързани с бременността, ембрионалното/феталното развитие, раждането или постнаталното развитие (вж. точка 5.3).

Приложение на Comirnaty по време на бременност трябва да се обсъжда, само когато потенциалните ползи надвишават всякакви потенциални рискове за майката и фетуса.

Кърмене
Не е известно дали Comirnaty се екскретира в кърмата.

Фертилитет
Проучваният при животни не показват преки или непреки ефекти, свързани с репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3).

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Comirnaty не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини. Все пак някои от ефектите, посочени в точка 4.8, могат временно да повлияят способността за шофиране или работа с машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции
Резюме на профила на безопасност

Безопасността на Comirnaty е оценена при участници на възраст 16 и повече години в 2 клинични изпитвания, в които са включени 21 744 участници, получили поне една доза Comirnaty.

В Проучване 2 общо 21 720 участници на възраст 16 или повече години са получили поне 1 доза Comirnaty и общо 21 728 участници на възраст 16 или повече години са получили плацебо (включително 138 и 145 юноши на 16- и 17-годишна възраст съответно в групата на ваксината и групата на плацебо). Общо 20 519 участници на възраст 16 или повече години са
получили 2 дози Comirnaty.

Към момента на анализа на Проучване 2 общо 19 067 (9 531, получили Comirnaty, и 9 536, получили плацебо) участници на възраст 16 и повече години са оценени за безопасност в продължение на най-малко 2 месеца след втората доза Comirnaty. Това включва общо 10 727 (5 350, получили Comirnaty, и 5 377, получили плацебо) участници от 16 до 55-годишна възраст
и общо 8 340 (4 181, получили Comirnaty, и 4 159, получили плацебо) участници, на възраст 56 и повече години.

Най-честите нежелани реакции при участниците на възраст 16 и повече години са болка на мястото на инжектиране (>80%), умора (>60%), главоболие (>50%), миалгия и втрисане (>30%), артралгия (>20%), пирексия и подуване на мястото на инжектиране (>10%) и обикновено са леки или умерени по интензитет и отзвучават в рамките на няколко дни след ваксинацията.

Малко по-малка честота на събитията на реактогенност се свързва с по-голяма възраст.

Нежеланите реакции, наблюдавани по време на клиничните проучвания, са изброени по-долу, съгласно следните категории по честота:

Много чести (≥1/10) са следните нежелани реакции от клиничните проучвания на Comirnaty: главоболие; артралгия, миалгия; болка на мястото на инжектиране, умора, втрисане, оток на мястото на инжектиране, пирексия – като по-голяма честота на пирексия е наблюдавана след 2-рата доза.

Чести (≥1/100 до <1/10) са следните нежелани реакции от клиничните проучвания на Comirnaty: гадене; зачервяване
на мястото на инжектиране.

Нечести (≥1/1 000 до <1/100) са следните нежелани реакции от клиничните проучвания на Comirnaty: лимфаденопатия; безсъние; болки в крайниците; неразположение, пруритус на мястото на инжектиране.

Редки (≥1/10 000 до <1/1 000) са следните нежелани реакции от клиничните проучвания на Comirnaty: остра периферна лицева парализа – през целия период на проследяването за безопасност до сега, остра периферна лицева парализа е съобщена от четирима участници в групата на иРНК ваксината срещу COVID-19. Появата на лицева парализа е на Ден 37 след Доза 1 (Доза 2 не е приложена на участника) и Дни 3, 9 и 48 след Доза 2. Няма съобщения за случаи на остра периферна лицева парализа в групата на плацебо.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка) са следните нежелани реакции от клиничните проучвания на Comirnaty: анафилаксия; свръхчувствителност.

Профилът на безопасност при 545 участници, ваксинирани с Comirnaty, които са били серопозитивни за SARS-CoV-2 на изходно ниво, е подобен на наблюдавания при общата популация.

4.9 Предозиране
Има налични данни за предозиране при 52-ма участници, включени в клиничното изпитване, които поради грешка в разреждането са получили 58 микрограма Comirnaty. Ваксинираните не съобщават за повишена реактогенност или нежелани реакции.

В случай на предозиране се препоръчва проследяване на жизнените функции и възможно симптоматично лечение.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства
Фармакотерапевтична група: ваксини, ATC код: J07BX

Механизъм на действие
Нуклеозидно модифицираната информационна РНК в Comirnaty е под формата на липидни наночастици, което позволява доставянето на нереплицираща се РНК в клетките гостоприемници, за да насочи преходната експресия на S антигена на SARS-CoV-2. иРНК кодира мембранно закотвен, пълноверижен S (spike) протеин с две точкови мутации в централната част на спиралата. Мутацията на тези две аминокиселини до пролин стабилизира S (spike) протеина в антигенно предпочитана префузионна структура. Ваксината предизвиква както производство на неутрализиращи антитела, така и клетъчен имунен отговор към антиген S (spike)-протеина, което може да допринесе за защита срещу COVID-19.

Ефикасност
Проучване 2 е многоцентрово, многонационално, рандомизирано, плацебо-контролирано, заслепено за наблюдателя проучване фаза 1/2/3 за установяване на дозата, селекция на кандидати за ваксина и ефикасност при участници на възраст 12 и повече години.

Рандомизацията е стратифицирана по възраст: 12- до 15-годишна възраст, 16- до 55-годишна възраст, или на възраст 56 и повече години, с минимум 40% от участниците в групата ≥56 години. От проучването са изключени участници, които са имунокомпрометирани, и участници с предишна клинична или микробиологична диагноза за COVID-19. Включени са участници с вече съществуващо стабилно заболяване, определено като заболяване, което не налага значима промяна в терапията или хоспитализация поради влошаване на заболяването през 6-те седмици преди включването, като участници с известна стабилна инфекция с човешки имунодефицитен вирус (HIV), вируса на хепатит C (HCV) или вируса на хепатит B (HBV). Към момента на анализа на Проучване 2 представената информация е базирана на участници на възраст 16 и повече години.

Ефикасност при участници на възраст 16 и повече години
В частта фаза 2/3 приблизително 44 000 участници са рандомизирани поравно и трябва да получат 2 дози иРНК ваксина срещу COVID-19 или плацебо, с интервал 21 дни. Анализът за ефикасност включва участници, на които втората ваксинация е направена в рамките на 19 до 42 дни след първата ваксинация. Планирано е участниците да бъдат проследявани до 24 месеца
след Доза 2 за оценка на безопасността и ефикасността срещу COVID-19. В клиничното проучване от участниците се е изисквало да съблюдават интервал от минимум 14 дни преди и след приложението на противогрипна ваксина, за да получат или плацебо, или иРНК ваксина срещу COVID-19. В клиничното проучване от участниците се е изисквало да съблюдават
интервал от минимум 60 дни преди или след като са им били приложени кръвни продукти/продукти от кръвна плазма или имуноглобулини в рамките на времето до завършване на проучването, за да получат или плацебо, или иРНК ваксина срещу COVID-19.

Популацията за анализ на първичната точка за ефикасност включва 36 621 участници на възраст 12 и повече години (18 242 в групата на иРНК ваксината срещу COVID-19 и 18 379 в групата на плацебо), без данни за предишна инфекция със SARS-CoV-2 до 7 дни след втората доза. Допълнително има 134 участници на възраст между 16 и 17 години (66 в групатана иРНК
ваксината срещу COVID-19 и 68 в групата на плацебо) и 1 616 участници – на възраст 75 и повече години (804 в групата на иРНК ваксината срещу COVID-19 и 812 в групата на плацебо).

Ефикасност срещу COVID-19
Към момента на първичния анализ за ефикасност участниците са проследени за симптоми на COVID-19 за общо 2 214 човекогодини в групата на иРНК ваксината срещу COVID-19 и общо 2 222 човекогодини в групата на плацебо.

Няма клинично значими разлики в общата ефикасност на ваксината при участници с риск от тежка форма на COVID-19, включително тези с 1 или повече съпътстващи заболявания, които увеличават риска от тежка форма на COVID-19 (напр. астма, индекс на телесната маса (ИТМ) ≥30 kg/m2, хронично белодробно заболяване, захарен диабет, хипертония).

Ефикасност на ваксината – първа поява на COVID-19 от 7-мия ден след Доза 2, по възрастови подгрупи – участници без данни за инфекция преди 7-мия ден след Доза 2 – оценима популация за ефикасност (7 дни):
ваксина


Бележки към горната таблица: Потвърдените случаи са определени чрез полимеразна верижна реакция с обратна
транскриптаза (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction, RT-PCR) и поне 1 симптом, съответстващ на COVID-19 [*Определение за случай: (поне 1 от) повишена температура, новопоявила се или засилена кашлица, новопоявил се или засилен задух, втрисане, новопоявила се или увеличена болка в мускулите, новопоявила се загуба на вкус или мирис, възпалено гърло, диария или повръщане.]
* В анализа са включени участници без серологични и вирулогични данни (преди 7-мия ден след приложение на последната доза) за минала инфекция със SARS-CoV-2 (т.е. отрицателни за антитела с N-свързване [серум] на Визита 1 и неоткрит SARS-CoV-2 с тест за амплификация на нуклеинова киселина (nucleic acid amplification tests, NAAT) [назална натривка] на Визити 1 и 2) и с отрицателен резултат от NAAT (назална натривка) при всяка непланирана визита преди 7-мия ден
след Доза 2.
а. N = брой участници в посочената група.
б. n1 = брой участници, отговарящи на определението за крайната точка.
в. Общ период на наблюдение в хиляди (1 000) човекогодини за дадената крайна точка при всички участници във всяка рискова група за крайната точка. Времевият период за натрупване на случаи на COVID-19 е от 7-мия ден след Доза 2 до края на периода на наблюдение.
г. n2 = брой рискови участници за крайната точка.
д. Не са идентифицирани потвърдени случаи при участници от 12 до 15-годишна възраст.
e Доверителният интервал (ДИ) за ефикасност на ваксината е получен на базата на метода на Clopper и Pearson, коригиран спрямо времето на наблюдение. ДИ не е коригиран за множествени анализи.

При втория първичен анализ, в сравнение с плацебо, ефикасността на иРНК ваксината срещу COVID-19 при участниците от първата поява на COVID-19 от 7-мия ден след Доза 2, в сравнение с участниците със или без доказателства за предишна инфекция със SARS-CoV-2, е 94,6% (95% правдоподобен интервал от 89,9% до 97,3%) при участници на 16 и повече години.

Допълнително един подгрупов анализ на първичната крайна точка показва сходни оценки на точката за ефикасност при групите по пол, раса и етническа принадлежност и участници със съпътстващи заболявания, свързани с висок риск от тежка форма на COVID-19.

Педиатрична популация
Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от проучванията с Comirnaty в педиатричната популация при превенция на COVID-19 (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба по т. нар. схема „разрешаване под условие“. Това означава, че за този лекарствен продукт се очакват допълнителни данни. Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация за този лекарствен продукт поне веднъж годишно и тази КХП съответно ще се актуализира.

5.2 Фармакокинетични свойства
Неприложимо.

5.3 Предклинични данни за безопасност
Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните проучвания за токсичност при многократно прилагане, репродуктивна токсичност и токсичност за развитието.

Обща токсичност
Плъхове, на които Comirnaty е прилагана интрамускулно (получаващи 3 пълни дози за хора веднъж седмично, генериращи относително високи нива при плъхове поради различията в телесното тегло), показват малък оток и еритем на мястото на инжектиране и увеличаване на белите кръвни клетки (включително базофили и еозинофили), съответстващи на възпалителен
отговор, както и вакуолизация на порталните хепатоцити без данни за чернодробно увреждане.

Всички ефекти са били обратими.

Генотоксичност/канцерогенност
Не са провеждани проучвания нито за генотоксичност, нито за канцерогенност. Не се очаква компонентите на ваксината (липиди и иРНК) да имат генотоксичен потенциал.

Репродуктивна токсичност
Репродуктивната токсичност и токсичността за развитието са изследвани при плъхове в комбинирано проучване на фертилитета и токсичността за развитието, при което Comirnaty е прилаган интрамускулно на женски плъхове преди чифтосване и по време на гестация (получаващи 4 пълни дози за хора, генериращи относително високи нива при плъхове поради различията в телесното тегло, в периода между ден 21 преди чифтосването и гестационен ден 20). Отговори с поява на неутрализиращи антитела срещу SARS-CoV-2 има при животните майки от периода преди чифтосването до края на проучването в постнатален ден 21, както и при фетусите и поколението. Няма свързани с ваксината ефекти върху фертилитета, бременността или ембриофеталното развитие или развитието на поколението. Липсват данни за
Comirnaty относно преминаването на ваксината през плацентата или екскрецията в млякото.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества
((4-хидроксибутил)азанедиил)бис(хексан-6,1-диил)бис(2-хексилдеканоат) (ALC-0315)
2-[(полиетиленгликол)-2000]-N,N-дитетрадецилацетамид (ALC-0159)
1,2-дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолин (DSPC)
Холестерол
Калиев хлорид
Калиев дихидрогенфосфат
Натриев хлорид
Динатриев фосфат дихидрат
Захароза
Вода за инжекции

6.2 Несъвместимости
Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6.

6.3 Срок на годност
Неотворен флакон: 6 месеца при -90°C до -60°C°

След изваждане от фризера неотворената ваксина може да се съхранява за период до 5 дни при 2°C до 8°C и до 2 часа при температура до 30°C преди употреба.

След размразяване ваксината не трябва да се замразява отново.

Затворените с капаци плитки кутии с флакони, съдържащи 195 флакона, извадени от съхранение в замразено състояние (<-60°C), могат да останат на стайна температура (<25°C) до 5 минути за трансфер между среди със свръхниска температура. След като кутиите с флакони се върнат обратно за съхранение в замразено състояние след експозиция на стайна температура, те трябва да останат на съхранение в замразено състояние в продължение на най-малко 2 часа,
преди да могат да бъдат извадени отново.

Разреден лекарствен продукт
Доказана е химична и физична стабилност по време на употреба за 6 часа при 2ºC до 30ºC след разреждане в натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор. От микробиологична гледна точка, продуктът трябва да се използва веднага. Ако не се използва веднага, времето и условията на съхранение по време на употреба са отговорност на потребителя.

6.4 Специални условия на съхранение
Да се съхранява във фризер при -90°C до -60°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

По време на съхранение сведете до минимум излагането на стайна светлина и избягвайте излагане на пряка слънчева светлина и ултравиолетова светлина.

С размразените флакони може да се работи в условия на стайна светлина.

Когато сте готови да размразите или да използвате ваксината
• Плитки кутии с отворени капаци или плитки кутии с флакони, съдържащи по-малко от 195 флакона, извадени от съхранение в замразено състояние (<-60°C), могат да останат на стайна температура (<25°C) до 3 минути за изваждане на флакони или трансфер между среди със свръхниски температури.
• Щом като даден флакон е изваден от плитката кутия с флакони, той трябва да се размрази за употреба.
• След като плитките кутии с флакони се поставят обратно за съхранение в замразено състояние след излагане на стайна температура, те трябва да останат на съхранение в замразено състояние в продължение на най-малко 2 часа, преди да могат да бъдат извадени отново.

За условията на съхранение след размразяване и разреждане на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5 Вид и съдържание на опаковката
Прозрачен многодозов флакон (стъкло тип I) 2 ml със запушалка (синтетична бромобутилова гума), с алуминиева обкатка и отчупващо се пластмасово капаче. Всеки флакон съдържа 5 дози.

Вид опаковка: 195 флакона

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа
Указания за работа
Comirnaty трябва да се приготви от медицински специалист, като се използва асептична техника, за да се гарантира стерилността на приготвената дисперсия

РАЗМРАЗЯВАНЕ ПРЕДИ РАЗРЕЖДАНЕ:
Не повече от 2 часа при стайна температура (до 30°C)

• Многодозовият флакон се съхранява замразен и трябва да се размрази преди разреждане. Замразените флакони трябва да се пренесат в среда с температура 2°C до 8°C, за да се размразят; размразяването на една опаковка със 195 флакона може да отнеме 3 часа. Като друга възможност, замразените флакони могат също така да се размразят за 30 минути при температура до 30°C за незабавна употреба.
• Оставете размразения флакон да достигне стайна температура и внимателно го обърнете 10 пъти преди разреждане. Не разклащайте.
• Преди разреждане размразената дисперсия може да съдържа бели до почти бели непрозрачни аморфни частици.

РАЗРЕЖДАНЕ
1,8 ml натриев хлорид 0,9% инжекционен разтвор

• Размразената ваксина трябва да се разреди в нейния оригинален флакон с 1,8 ml натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор, като се използва игла 21 G, или по-тънка, и асептична техника.

Изтеглете буталото до 1,8 ml, за да отстраните въздуха
• Изравнете налягането във флакона преди да извадите иглата от него, като изтеглите 1,8 ml въздух в изпразнената спринцовка на разредителя.

• Внимателно обърнете разредената дисперсия 10 пъти. Не разклащайте.
• Разредената ваксина трябва да представлява почти бяла дисперсия без видими частици. Изхвърлете разредената ваксина при наличие на частици или промяна в цвета.

Запишете съответните дата и час. Да се използва в рамките на 6 часа след разреждане.

• На разредените флакони трябва да бъдат отбелязани съответните дата и час.
• Не замразявайте или разклащайте разредената дисперсия. Ако е била поставена в хладилник, оставете разредената дисперсия да достигне стайна температура преди употреба.

ПРИГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ДОЗИ COMIRNATY ОТ 0,3 ml:

• След разреждане флаконът съдържа 2,25 ml, съответстващи на 5 дози по 0,3 ml. Изтеглете необходимата доза от 0,3 ml от разредената ваксина, като използвате стерилна игла.
• Изхвърлете неизползваната ваксина в рамките на 6 часа след разреждане.

Изхвърляне
Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz
Германия
тел.: +49 6131 90840
факс: +49 6131 9084390
info@biontech.de

8. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА: EU/1/20/1528/001

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
Дата на първо разрешаване: 21 декември 2020 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА: 21/12/2020

Ето какво пише на нейната листовка, информация за потребителя:

Comirnaty концентрат за инфузионна дисперсия иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви бъде приложена тази ваксина, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
• Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
• Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
• Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка

  1. Какво представлява Comirnaty и за какво се използва
  2. Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен Comirnaty
  3. Как се прилага Comirnaty
  4. Възможни нежелани реакции
  5. Как да съхранявате Comirnaty
  6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Comirnaty и за какво се използва
Comirnaty е ваксина, която се използва за предпазване от заболяване от COVID-19, причинено от вируса SARS-CoV-2.
Comirnaty се прилага на възрастни и юноши, на възраст 16 и повече години.

Ваксината става причина имунната система (естествените защитни сили на организма) да произвежда антитела и кръвни клетки срещу вируса, като така осигурява защита срещу заболяване от COVID-19.

Тъй като Comirnaty не съдържа вируса, за да създаде имунитет, тя не може да причини заболяване от COVID-19.

2. Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен Comirnaty
Comirnaty не трябва да се прилага:
• ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да Ви бъде приложена ваксината:
• ако някога сте имали тежка алергична реакция или проблеми с дишането след инжектиране на някаква друга ваксина или след като Ви е била приложена Comirnaty в миналото.
• ако някога сте припадали след някаква инжекция с игла.
• ако имате тежко заболяване или инфекция с висока температура. Обаче Вие можете да бъдете ваксинирани, ако имате леко повишена температура или лека инфекция на горните дихателни пътища, като настинка.
• ако имате проблем с кръвосъсирването, лесно получавате синини или използвате лекарство за предпазване от поява на кръвни съсиреци.
• ако имате отслабена имунна система поради заболяване, например инфекция с HIV, или прием на лекарство, като кортикостероид, което повлиява имунната Ви система.

Както всички ваксини, 2-дозовият ваксинационен курс с Comirnaty може да не защити напълно всички ваксинирани и не е известно колко дълго ще бъдете защитен(а).

Деца и юноши
Comirnaty не се препоръчва при деца на възраст под 16 години.

Други лекарства и Comirnaty
Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства, или наскоро Ви е приложена някаква друга ваксина.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да Ви бъде приложена тази ваксина.

Шофиране и работа с машини
Някои от ефектите на ваксината, упоменати в точка 4 (Възможни нежелани реакции) могат временно да повлияят способността Ви за шофиране или работа с машини. Изчакайте, докато тези ефекти отшумят, преди да шофирате или да работите с машини.

Comirnaty съдържа калий и натрий Тази ваксина съдържа по-малко от 1 mmol калий (39 mg) на доза, т.е. може да се каже, че практически не съдържа калий. Тази ваксина съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

3. Как се прилага Comirnaty
Comirnaty се прилага след разреждане като инжекция от 0,3 ml в мускул в горната част на ръката.

Ще Ви бъдат направени 2 инжекции в разстояние на най-малко 21 дни.

След първата доза Comirnaty, трябва да Ви бъде приложена втора доза от същата ваксина след 21 дни, за да завършите ваксинационния курс.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на Comirnaty, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички ваксини, Comirnaty може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много чести нежелани реакции: могат да засегнат повече от 1 на 10 души
• на мястото на инжектиране: болка, оток
• умора
• главоболие
• болка в мускулите
• болка в ставите
• втрисане, повишена температура

Чести нежелани реакции: могат да засегнат до 1 на 10 души
• зачервяване на мястото на инжектиране
• гадене

Нечести нежелани реакции: могат да засегнат до 1 на 100 души
• уголемени лимфни възли
• неразположение
• болки в крайниците
• безсъние
• сърбеж на мястото на инжектиране

Редки нежелани реакции: могат да засегнат до 1 на 1 000 души
• временно едностранно увисване на лицето

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)
• тежка алергична реакция

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Tова включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тeл.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg, и
да включите партидния номер, ако е наличен. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Comirnaty
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Следващата информация относно съхранението, срока на годност и работата е предназначена за медицински специалисти.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и етикета след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява във фризер при -90°C до -60°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

След размразяване ваксината трябва да се разреди и да се използва веднага. Все пак данните за стабилност в периода на използване показват, че след изваждане от фризера неразредената ваксина може да се съхранява за период до 5 дни при 2°C до 8°C или до 2 часа при температура до 30°C преди употреба.

След разреждане, съхранявайте ваксината при 2°C до 30°C и я използвайте в рамките на 6 часа.

Изхвърлете неизползваната ваксина.

След изваждане от фризера и разреждане върху флаконите трябва да бъдат означени новите дата и час за изхвърляне. След размразяване ваксината не може да се замразява повторно.

Не използвайте тази ваксина, ако забележите видими частици в разредената дисперсия или промяна в цвета.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Comirnaty
• Активно вещество: иРНК ваксина срещу COVID-19. След разреждане флаконът съдържа 5 дози по 0,3 ml, всяка с 30 микрограма иРНК.

• Други съставки:
− ((4-хидроксибутил)азанедиил)бис(хексан-6,1-диил)бис(2-хексилдеканоат)
(ALC-0315)
− 2-[(полиетиленгликол)-2000]-N,N-дитетрадецилацетамид (ALC-0159)
− 1,2-дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолин (DSPC)
− холестерол
− калиев хлорид
− калиев дихидрогенфосфат
− натриев хлорид
− динатриев фосфат дихидрат
− захароза
− вода за инжекции

Как изглежда Comirnaty и какво съдържа опаковката
Ваксината е бяла до почти бяла дисперсия (pH: 6,9 – 7,9), доставяна в многодозов флакон с 5 дози – прозрачен флакон (стъкло тип I) 2 ml, с гумена запушалка и с алуминиева обкатка и отчупващо се пластмасово капаче.

Вид опаковка: 195 флакона

Притежател на разрешението за употреба:
BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz
Германия
тел.: +49 6131 90840
факс: +49 6131 9084390
info@biontech.de

Производители
BioNTech Manufacturing GmbH
Kupferbergterrasse 17 – 19
55116 Mainz
Германия

Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12
2870 Puurs
Белгия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:
България
Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон
България
Teл: +359 2 970 4333

Дата на последно преразглеждане на листовката 12/2020

Това лекарство е разрешено за употреба по т. нар. схема „разрешаване под условие“. Това означава, че за лекарството се очакват допълнителни данни. Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация за лекарството поне веднъж годишно и тази листовка съответно ще се актуализира.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:
Прилагайте Comirnaty интрамускулно след разреждане като курс от 2 дози (0,3 ml всяка) през интервал най-малко 21 дни.

Проследимост
За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Указания за работа
• Comirnaty трябва да се приготви от медицински специалист, като се използва асептична техника, за да се гарантира стерилността на приготвената дисперсия.
• Многодозовият флакон се съхранява замразен и трябва да се размрази преди разреждане. Замразените флакони трябва да се пренесат в среда с температура 2°C до 8°C, за да се размразят; размразяването на една опаковка със 195 флакона може да отнеме 3 часа. Като друга възможност, замразените флакони могат също така да се размразят за 30 минути при температура до 30°C за незабавна употреба.
• Оставете размразеният флакон да достигне стайна температура и внимателно го обърнете 10 пъти преди разреждане. Не разклащайте.
• Преди разреждане размразената дисперсия може да съдържа бели до почти бели непрозрачни аморфни частици.
• Размразената ваксина трябва да се разреди в нейния оригинален флакон с 1,8 ml натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор, като се използва игла 21 G, или по-тънка, и асептична техника.
• Изравнете налягането във флакона, преди да извадите иглата от него, като изтеглите 1,8 ml въздух в изпразнената спринцовка на разредителя.
• Внимателно обърнете разредената дисперсия 10 пъти. Да не се разклаща.
• Разредената ваксина трябва да представлява почти бяла дисперсия без видими частици. Изхвърлете разредената ваксина при наличие на частици или промяна в цвета.
• На разредените флакони трябва да бъдат отбелязани съответните дата и час.
• Не замразявайте или разклащайте разредената дисперсия. Ако е била поставена в хладилник, оставете разредената дисперсия да достигне стайна температура преди употреба.
• След разреждане флаконът съдържа 2,25 ml, съответстващи на 5 дози по 0,3 ml. Изтеглете необходимата доза от 0,3 ml от разредената ваксина, като използвате стерилна игла.
• Изхвърлете неизползваната ваксина в рамките на 6 часа след разреждане.

Изхвърляне
Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

Снимка на ваксината Comirnaty: BioNTech