Вирусни хепатити

хепатит

Какво трябва да знаем за типовете вирусен хепатит?

Вирусният хепатит е инфекциозно заболяване, което води до увреждане на паренхима на черния дроб и появата на жълтеница.

Източник на заразата е болният човек или вирусоносителят. Начините за предаване на инфекцията са различни за отделните ти­пове хепатит. Инфекцията протича предимно под формата на единични заболявания, ограничени взривове и по-рядко епидемии.

Познати са няколко типа вирусни хепатити – хепатит А, хепатит В, хепатит С, хепатит D и хепатит Е. Причинители на за­боляването са вируси от различни групи, със специфични качества и начини на предаване на инфекцията от болния на здравия човек.

Хепатит А
Вирусен хепатит тип А е най-често срещания вид хепатит. Предава се по фе- кално-орален път чрез заразени хранител­ни продукти, вода или мръсни ръце. Затова той е известен и като „болест на мръсните ръце“. Възприемчивостта е най-висока в детската възраст, протича по-леко и има благоприятна прогноза.

Хепатит B
Важността на вирусен хепатит тип B се опре­деля от тежест­та на протичане, усложненията след преболедуване и леталитета. Има множествен механизъм на предаване. Заразяването става чрез заразена кръв и телесни течности при кръвопреливане, използване на нестерилни медицински инструменти, използване на общи тоалетни принадлеж­ности. Възможно е да стане и по полов път, да се предаде от заразена майка на плода и по контактно-битов път.

Хепатит C
Вирусен хепатит тип С засяга всички възрастови групи, протича леко, но има склонност към хронифициране и може да доведе до тежка инфекция с еволюция до цироза и първичен рак на черния дроб. Има сходен на и вируса на хепатит В механизъм на разпространение.

Хепатит D
Вирусен хепатит тип D се развива ед­новременно с хепатит B и води до тласък и усложнение в клиниката на протичане.

Хепатит E
Вирусен хепатит тип Е има сходен на хепатит А начин на предаване на инфекцията, като основен фактор тук е водата. Засяга населениеот от младата възраст с леко протичане и липсва тенденция за хронифициране. На­блюдава се тежко протичане с висок леталитет при бременни жени.

  • Инкубационенният период е различен за различните типове хепатит:
    при тип А е средно 45 дни
  • при хепатит тип B – 6 месеца
  • при хепатит тип С до 3 месеца
  • при хепатит тип D – 2 – 3 седмици от началото инфекцията с хепатит B
  • при хепатит тип Е – 30 дни

Източник: Столична регионална здравна инспекция; снимка на грануломатозен хепатит: Джеръми Т. Хецел