Въздухът във Варна опасен за здравето

Въздухът във Варна е опасен за здравето на хората в черноморската ни столица.

Въпреки силните въздушни течения във Варна, живеещите и работещите в града са подложени почти целогодишно на вредното влияние на замърсения въздух. Градът беше избран за най-добър за живеене в България през 2007 и 2008 г. в кампанията на списък с дузина селища, където въздухът и почвата са най-замърсени и опасни за здравето ни и в него Варна липсваше.

Актуално писмо на директора на РИОСВ Румяна Радилова до кмета на Варна Кирил Йорданов и председателя на общинския съвет там Борислав Гуцанов от февруари 2010 година обаче се посочва, че замърсяването с фини прахови частици представлява проблем за Варна и се налага програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух спешно да бъде коригирана.

През 2009 година средните показатели на фините прахови частици във въздуха са били 40,39 микрограма/куб. м при пределно допустима концентрация от 40 микрограма, пише в-к Труд. Количеството е измерено в автоматичната измервателна станция на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) на ул. “Батак” във Варна. Във фракциите на праха там се определят и концентрации, макар и под нормата, на много опасните за човешкото здраве никел и арсен.

В пункта на бул. Ян Палах, до стадион Спартак, средното количество прах за 2009 г. е било 34,52 микрограма. Въпреки че е под нормата, то е с 21% по-високо в сравнение с 2008 г. В този район е имало и значително увеличение на броя на еднократните превишения в рамките на една каледнардна година. Те са били 88, а регистрираните в централната градска част от пункта на ул. Батак – 56.

Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух е актуализирана през 2009 г., за да може до 1 януари 2010 г. да бъдат спазени евроизискванията за количествата от серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух да влязат в нормите.

Варна

Според Наредба №9 на Министреството на околната среда и водите (МОСВ), средногодишната норма за опазване на човешкото здраве трябва да бъде 20 микрограма на куб. м, т. е. двойно по-малко от миналогодишните показатели, измерени във Варна. В същото време замърсяване от 50 микрограма за 24 часа да не бива да бъде допускано повече от 7 пъти годишно. Единственото изключение – до 14 пъти, е за райони, в които “случаите на замърсяване са свързани с необичайно остри въздействия”.

Целта на писмото, изпратено до община Варна, е да се коригират мерките в Програмата за управление качеството на атмосферния въздух, така че да се спазят влезлите в сила от началото на годината евроизискваия за нормите на фините прахови частици“, заяви началникът на отдел “Атмосферен въздух, води и вредни физични фактори” в РИОСВ – Варна, Валери Станев.

Мерките трябва да засегнат най-вече транспортния трафик и благоустройството на града, които са и основните източници на замърсяването в момента, подчертава Валери Станев от РИОСВ – Варна.

Наднормените замърсявания от прах във Варна се измерват от години. В Националната стратегия за регионално развитие на България до 2015 г. е записано, че нивата на замърсяване в Североизточния район със серни и азотни диоксиди и ФПЧ10 в Добрич, Варна и Провадия са над горния оценъчен праг. Източниците на замърсяване са предимно промишлените производства, а за Варна – и транспортът.

Според европейска Директива за качеството на атмосферния въздух от 2008 г., фините прахови частици заедно с относително по-едрите – до 10 микрона, са сред замърсителите, които са най-опасни за човешкото здраве.

Снимки: Бонка Живкова