ГМО в околната среда на България нямало

царевица

Министерството на околната среда и водите твърди, че няма генно-модифицирани организми в околната среда на България.

Всички проби за наличие на генно-модифицирани организми (ГМО), които са събрани и анализирани през 2015 г., са отрицателни, съобщават експерти от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), цитирани от агенция БТА.

Съгласно чл. 108, ал. 1, т. 2 от Закона за генетично модифицираните организми, МОСВ осъществява контрол върху освобождаването на ГМО в околната среда чрез 16-те Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) в страната.

Освобождаването в околната среда включва полевите опити с ГМО, докато отглеждането на ГМО с търговска цел, се счита за пускане на пазара и се контролира от Министерството на земеделието и храните, съгласно чл. 109 от закона, подчертаха експертите.

МОСВ не разполага с други данни за извършване на нерегламентирани дейности, свързани с освобождаването на ГМО в околната среда, коментираха от ековедомството.

При откриване на ГМО незабавно се уведомява МОСВ, поясниха експертите на екоинституцията. Растителните култури, от които се взимат проби, се определят в зависимост от конкретния обект и полевите опити, провеждани на него към момента на проверката.

В началото на всяка година РИОСВ изпращат в МОСВ подробни отчети за извършената контролна дейност по освобождаване на ГМО в околната среда за предходната година. В хода на контролната дейност, освен проверки на документацията, свързана с провежданите опити, се извършва и вземане на проби от растенията, които се анализират от специализирана лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) за наличие на ГМО.

Лабораторните анализи се извършват в рамките на няколко дни от вземането на пробата и резултатите се изпращат до съответната РИОСВ, на чиято територия е извършена проверката. Плановият контрол от РИОСВ се осъществява на базата Годишна програма и План-график, които се разработват от Изпълнителната агенция по околната среда и се утвърждават от министъра на околната среда и водите.

На проверка подлежат научни институции, университети, опитни бази на Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, юридически и физически лица, които извършват полеви изпитания с растения.

Освен планови проверки, контрол може да се извършва и при получаване на сигнали
или когато има други основания да се счита, че се извършва нерегламентирана дейност, свързана с освобождаването на ГМО в околната среда, посочиха експертите на МОСВ. В тези случаи се извършват извънредни проверки.

Имуществената санкция за освобождаване на ГМО в околната среда без разрешение е 500 хил. лв., е заложено в законодателството. Ако освободеният ГМО, носи гени за устойчивост към антибиотици, санкцията е 1 млн. лв. При повторно констатирано нарушение, санкциите са в двоен размер, уточниха експертите.

Zdraven.bg уточнява, че България се е съгласила с решението на ЕС за отглеждането на ГМО култури, което е контролирано от държавните ни институции и посочените по-горе глоби важат само за неразрешено отглеждане на ГМО в страната ни.

Снимка: Адам Кахтава