Допълнителни права на българите в Закона за извънредното положение

маска срещу коронавирус

Какви допълнителни права имат българските граждани, регламентирани в приетия на 24 март 2020 г. Закон за извънредното положение.

България е в извънредното положение обявено от 13 март до 13 април 2020 г., въведено от Народното събрание заради кризисната ситуация от световната пандемия от коронавирус COVID-19.

На 24 март 2020 г. депутатите приеха Закон за извънредното положение, в който българските пациенти получават няколко допълнителни права, регламентирани в него:

Срокът на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, който срок изтича по време на извънредното положение, се удължава с два месеца след отмяната на извънредното положение. Условията и редът за удължаване срока на валидност на протоколите се определят от НЗОК.

Предвидена е възможността до отмяна на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна аптеките да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без да е необходимо лицата да посещават личния си лекар за получаване на рецепта.

С шест месеца след отмяна на извънредното положение се удължава срокът на дадените разрешения за организационно и финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция.

Информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК:

ТЕЛК (териториална експертна лекарска комисия) могат да вземат решение само по документи, без преглед на място. Това означава, че ако човек не се яви на насрочената дата пред ТЕЛК, комисиите имат правото да вземат решение само по документи.

Министерството на здравеопазването е изпратило изрично указание, в условията на въведеното у нас извънредно положение, всички ТЕЛК да се произнасят само по медицинската документация на лицата, без да изискват явяването за преглед (когато това е приложимо).

На председателите на ТЕЛК е препоръчано своевременно да уведомяват лицата, че ТЕЛК ще се произнася само по документи, т.е. че не е необходимо да се явяват за преглед пред комисиите.

В случаите, в които гражданите трябва да изпратят допълнителни изследвания и консултации и това е неизбежно, ТЕЛК следва да уведомят съответните лица писмено, с известия за доставка на писмото.

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок изтича по време на извънредното положение, продължават действието си до два месеца след отмяната на извънредното положение. Това е записано в обнародвания днес Закон за извънредното положение.

По този начин пациентите и лекарите биват улеснени, а успоредно с това ще се избегне струпването на много хора на едно място в условията на разпространението на коронавирусната инфекция.

Посочената информация е публикувана за гражданите в съобщения от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

Снимка на жена с маска срещу коронавирус: Орна Вахман