Къде се издава Европейска здравноосигурителна карта ЕЗОК

Списък с пунктовете къде се издава Европейска здравноосигурителна карта ЕЗОК.

Според промените в Закона за здравното осигуряване Европейската здравноосигурителна карта ЕЗОК е задължителна при напускане на България от 1. април 2010. Тя се издава безплатно и важи за срок от една година само.

ЕЗОК

ЕЗОК е нужна, ако:
– планираме посещение на страна от Европейския Съюз, Европейската Икономическа Зона или Швейцария;
– редовно посещаваме някоя от тези страни, напр. за бизнес;
– планираме да потърсим работа в тези държави;
– работим временно в тези страни, но плащаме данъците си в България;
– учим или следваме в някои от тези държави, но продължаваме да се считаме за постоянно пребиваващ в България;
– желаем да посетим която и да е от тези страни временно, като целта на престоя ни не е лечение или от медицински характер.

В Закона за здравното осигуряване чл. 80г.(2) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) гласи: здравноосигурителната карта по ал. 1 [заб. с изключение за тези, с двойно гражданство и живеещите в чужбина българи – бел. а.] е задължителна за здравноосигурените по този закон лица при пътуването и пребиваването им в държава – членка на Европейския съюз.

Допълнително в този закон пише:

Чл. 50. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2012 г.) При ползване на медицинска помощ осигурените лица са длъжни да представят валидна електронна здравноосигурителна карта, удостоверяваща здравноосигурителния им статус, и документ за самоличност.

Чл. 80б. (Нов – ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г.) (1) Директорът на НЗОК или упълномощено от него длъжностно лице издава европейска здравноосигурителна карта със срок на валидност една година.

(2) В случай че заявителят е непълнолетен, срокът на валидност на европейската здравноосигурителна карта е до навършване на пълнолетие, но не по-малко от една година и не повече от 5 години.

(3) Когато заявителят е лице, което получава пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на валидност на европейската здравноосигурителна карта е 10 години, а ако лицето получава пенсия за инвалидност – за срока на отпуснатата пенсия, но не повече от 10 години.

Чл. 80в. (Нов – ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г.) Издадена европейска здравноосигурителна карта се обявява от директора на НЗОК или от упълномощено от него длъжностно лице за невалидна, когато:

1. здравноосигуреното лице заяви, че картата е изгубена, открадната или унищожена;

2. здравноосигуреното лице е починало;

3. лицето е загубило правото НЗОК да заплати за оказаната му медицинска помощ при условията на чл. 109, ал. 1, освен ако до датата на обявяването на картата за невалидна възстанови здравноосигурителните си права, както и в случаите по чл. 40а, ал. 1.

За корпоративни клиенти се предлагат облекчени условия за подаване на заявления за издаване на ЕЗОК, на служители и техните семейства, съобщава сайтът ezok.bg.

За издаване на ЕЗОК подаваме заявление по настоящ адрес в дистрибуторските пунктове на фирмата, която е избрана за изпълнител на обществена поръчка, а именно:

София:
Поликлиника ДКЦ 7
бул. Княгиня Мария Луиза № 191; тел: 0888 102 115
работно време: 08:30 – 18:00; събота: 09:00 – 14:00; обедна почивка: няма

Поликлиника ДКЦ 22
ул.Н.Коперник № 9; тел: 0885 918 838
работно време: 08:30 – 17:00; обедна почивка: 13:30 – 14:00

Поликлиника ДКЦ 29
ул. Г.Измирлиев № 8; тел: 0885 918 839
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 13:30 – 14:00

Пловдив:
ул.Днепър № 22, магазин; тел: 0885 918 817
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 12:30 – 13:00

Варна:
ул.Сава № 2, магазин; тел: 0885 918 803
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 12:30 – 13:00

Бургас:
Парк Езеро, магазин; тел: 0885 918 802
работно време: 08:30 – 16:30; обедна почивка: 12:15 – 13:00

Русе:
ул. Николаевска № 66; тел: 0885 918 821
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 12:30 – 13:00

Стара Загора:
ул. Руски № 62, магазин; тел: 0885 918 825
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 12:30 – 13:00

Плевен:
ул. Сан Стефано № 1, магазин; тел: 0885 918 816
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 12:30 – 13:00

Сливен:
ул. Самуил №1 магазин; тел: 0885 918 823
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 12:30 – 13:00

Добрич:
ул. Ален Мак № 30А, магазин; тел: 0885 918 808
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 12:30 – 13:00

Шумен:
ул. Цар Освободител № 102, магазин; тел: 0885 918 829
работно време: 08:30 – 16:30; обедна почивка: 12:00 – 12:30

Перник:
ул. Иван Рилски № 4, магазин; тел: 0885 918 815
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 12:30 – 13:00

Ямбол:
ул. Петър Брънеков 1, магазин; тел: 0885 918 830
работно време: 09:00 – 16:30; обедна почивка: 12:10 – 12:40

Хасково:
пл. Градска болница, магазин; тел: 0885 918 828
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 12:30 – 13:00

Пазарджик:
ул. 11-ти Август № 2, магазин; тел: 0885 918 814
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 12:30 – 13:00

Благоевград:
ул. Г. Тодоров № 12, магазин; тел: 0885 918 831
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 12:30 – 13:00

Велико Търново:
ул. Марно поле № 21, магазин; тел: 0885 918 804
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 12:30 – 13:00

Враца:
бул. 2-ри юни № 66, магазин; тел: 0885 918 806
работно време: 08:30 – 17:00; обедна почивка: 12:30 – 13:00

Габрово:
ул. Отец Паисий № 25, магазин; тел: 0885 918 807
работно време: 08:30 – 16:30; обедна почивка: 12:00 – 13:00

Видин:
ул. Хан Аспарух № 29, магазин; тел: 0885 918 805
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 12:30 – 13:00

Кюстендил:
бул. Демокрация № 44, магазин; тел: 08859 188 11
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 12:30 – 13:00

Кърджали:
бул. България № 47, магазин; тел: 0885 918 809
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 12:30 – 13:00

Монтана:
бул. Ал. Стамболийски № 6, магазин; тел: 0885 918 813
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 12:30 – 13:00

Търговище:
ул. Преслав № 14, магазин; тел: 0885 918 827
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 12:30 – 13:00

Силистра:
ул. П. Павлович № 3, магазин; тел: 0885 918 822
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 12:30 – 13:00

Ловеч:
бул. България № 3; тел: 0885 918 812
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 12:30 – 13:00

Разград:
бул. България № 30, магазин; тел: 0885 918 820
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 12:30 – 13:00

Смолян:
бул. България № 90, магазин; тел: 0885 918 824
работно време: 08:00 – 16:30; обедна почивка: 12:30 – 13:00

От НЗОК увериха, че ако човек не успее да си направи карта навреме преди заминаване, районните здравноосигурителни каси издават в кратки срокове удостоверения за заместване на картата.

Ако нямате спешно пътуване в чужбина, Zdraven.bg препоръчва на софиянци, предвид огромното население на столицата и смешно малкия брой пунктове за издаване на ЕЗОК, за да няма струпване на опашки и огромен разход на време за издаване на документа, да се избере по-подходящ момент за получаването й.