Населението на България намаля на 6 951 482 души

български народни носии

Населението на България е 6 951 482 души, по данни на НСИ.

Населението на България втора година е под 7 милиона души, а страната ни се топи с 50 хиляди души на година, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2018 г. населението на страната намалява с 48 557 души, или с 0.7%.

Съотношението между броя на мъжете и жените е 48,5% към 51,5%. Мъжете преобладават във възрастите до 53 години, докато с нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Към 31 декември 2019 г. в градовете живеят 5 125 407 души, или 73.7%, а в селата -1 826 075 души, или 26.3% от населението на страната.

Демографска ситуация в страната през 2019 година е следната:

  • Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
  • Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;
  • Намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост;
  • Намалява броят на умрелите лица, но коефициентът на обща смъртност нараства;
  • Намалява детската смъртност;
  • Увеличават се броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите;
  • Увеличава се очакваната средна продължителност на живота.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 504 088, или 21.6% от населението на страната. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.

Общо за ЕС-28относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 20.0%. Най-висок е този дял в Италия (22.8%), следвана от Гърция (22.0%), Португалия и Финландия (по 21.8%). Общо в девет страни, включително и България, делът на възрастното население е над 20.0%.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години в страната са 1002 258, или 14.4% от общия брой на населението,като спрямо 2018 г. този дял остава непроменен.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен -18.5%, и Бургас -15.6% от населението на областта. Общо в седемнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян -11.5% и Габрово -11.7%.

Делът на най-младото население в ЕС-28 в началото на 2019 г. е 15.5%,като най-нисък е в Италия (13.2%)и Германия (13.6%),а най-висок е в Ирландия (20.5%) и Франция (18.0%).

Към 31.12.2019 г.общият коефициент на възрастова зависимост2в България е 56.4%,или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2018 г. този коефициент е бил 55.5%.Това съотношение е по-благоприятно в градовете -52.8%,отколкото в селата -67.5%.Във всички области на страната този показател е над 50.0% с изключение на София (столица) -48.1%,като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин -72.4%, Габрово-68.8%,и Ловеч -68.1%.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст,която от 40.4 години през 2001 г. нараства до 43.9години в края на 2019година.

Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 43.0години, а в селата – 46.5 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, в и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението в и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2019 г. е 4 156 хил. души, или 59.8% от населението на страната, като мъжете са 2 180 хил., а жените – 1 976 хиляди. През 2019 г. броят на трудоспособното население намалява с почти 45 хил. души, или с 1.1%, спрямо предходната година. Към края на 2019 г. над трудоспособна възраст са 1 729 хил. души, или 24.9%, а под трудоспособна възраст – 1 067 хил. души, или 15.3% от населението на страната.

Към 31.12.2019 г. в градовете живеят 5 125 407 души, или 73.7%, а в селата – 1 826 075 души, или 26.3% от населението на страната.

Към края на 2019 г. населените места в България са 5 257, от които 257 са градове и 5 000 – села. Населените места без население са 171. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали – съответно 63, 58 и 11.

През 2019 г. в страната са регистрирани 61 882 родени деца, като от тях 61 538 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 659 деца, или с 1.06%.

През 2019 г. броят на извънбрачните раждания е 36 199, или 58.5% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (64.6%) е по-висок отколкото в градовете (56.4%).

Броят на умрелите лица през 2019 г. е 108 083, а коефициентът на обща смъртност – 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 443, или с 0.4%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.

Смъртността сред мъжете (16.6‰) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.5‰). През 2019 г. на 1 000 жени умират 1 080 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (21.6‰) отколкото в градовете (13.3‰).

Снимка на български народни носии: MireXa