Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ е обновен

Приключи ремонтът на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.

Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ вече разполага с 22 ремонтирани помещения, съобщиха от здравното министерство на 8 юли 2019 г.

Строително-монтажните дейности, чиято стойност възлиза на близо 280 хил. лв., са извършени в изпълнението на Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС), финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с бенефициент Министерството на здравеопазването.

Националният център вече разполага с 10 самостоятелни зали за обучение на медицинския персонал от системата на спешната помощ, като всяка зала е с капацитет до 15 души. Отделно от това са обособени 6 административни офиса и 6 склада, в които се съхранява медицинското оборудване, необходимо за предстоящите обучения.

В рамките на ремонта изцяло са подновени подовите настилки, стените, радиаторите и дограмата в помещенията; извършено е цялостно окабеляване и е осигурена интернет свързаност и др.

Също в изпълнение на проекта ПУЛСС за центъра е закупено и доставено офис обзавеждане, компютърно оборудване, както и съвременна медицинска апаратура (набори за осигуряване на дихателни пътища; дефибрилатори; манекени).

Освен новозакупената апаратура обучаващите се в Центъра ще имат на разположение и медицинската техника, закупена в изпълнение на реализирания от Министерството на здравеопазването през предходния програмен период проект ПУЛСС1.

Периодът на изпълнение на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ е от 28.02.2017 г. до 31.12.2019 г., а общата му стойност възлиза на 7 000 000 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната на гражданите спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.

Специфичната цел на проекта е повишаване на знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна. В рамките на проекта ще бъде проведено обучение по съвременни методи и програми на персонала от спешните отделения и центровете за спешна медицинска помощ.

Снимка: Министерство на здравеопазването