БАБХ почти не засича антибиотици в българското месо

месо

БАБХ отрича интерпретацията на евродоклада за наличието на антибиотици в българското месо, защото почти не засекла такова.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обяви своето становище относно публикациите в медиите, които изнасят данни от от седмия годишен доклад на Европейската агенция по лекарствата, че българското месо било пълно с антибиотици.

БАБХ припомня, че България участва в проекта Европейско наблюдение на консумацията на ветеринарни антимикробни продукти (ESVAC) на ЕС от 2011 г. Целта на този проект е, чрез събиране и анализиране на данни за продажбите на антимикробни ветеринарно медицински препарати (ВМП) в отделните държави, да се даде научна основа при стратегическото и оперативно планиране на мерките за ограничаване на микробната резистентност.

БАБХ обяснява, че данните в доклада трябва да се интерпретират много внимателно и не поддържа тълкуванията в българските медии.

БАБХ уточнява, че от 1 януари 2006 г. в България е в сила забрана за използването на антибиотиците като растежни стимулатори и се спазва законовата разпоредба за нулева торерантност за съдържание на антибиотици в конвенционалните фуражи. За да бъде произведен един медикаментозен фураж (ВМП), за същия трябва да има издадена рецепта от ветеринарен лекар. Отпускането на антимикробни ВМП става само срещу рецепта издадена от регистриран ветеринарен лекар в която е посочен максималният брой ВМП, които могат да бъдат закупени, дозата и продължителността на приложението им.

Всяка година БАБХ изготвя Национална мониторингова програма за контрол на остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда в храни и суровини от животински произход (НМПКО), която има за цел да контролира неправилна употреба на ВМП или неспазване на определените карентни срокове. Карентен срок е необходимият интервал от време между последното прилагане на ВМП върху животни при нормални условия на употреба и клането им или получаването на хранителни продукти от тях, който гарантира, че в храните от животински произход не се съдържат остатъчни субстанции от ВМП в количества, превишаващи максимално допустимите стойности за активни субстанции, определени в Регламент (ЕС) № 37/2010.

БАБХ прави и кратък отчет на фектическите проверки, които е извършила през последните три години за остатъци от антибактериални субстанци, при които е изследвано месо от едри преживни животни, от свине, от дребни преживни животни, от коне, месо от домашни птици, от зайци.

През 2015 г. са изпитани общо 532 проби. БАХБ не открила нарушения, закягащи българско месо.

През 2016 г. са изпитани общо 521 проби. Констатирани са три несъответстващи проби патешко месо, показали наличие на тетрациклин.

До 30 септември 2017 г. са изпитани общо 290 броя проби за наличие на антибактериални субстанции. БАХР пак не открила нарушения в българските храни и суровини от животински произход.

БАБХ си прави самооценка, че взима всички законово установени мерки и предлаганите на пазара храни от животински произход са безопасни за консумация и не представляват риск за здравето на потребителите.

А дали наистина е така?

Снимка на сурово месо: Стюарт Уебстър